fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Wartościowanie stanowisk

Cel / Charakterystyka

Wartościowanie stanowisk i jego jednym z najważniejszych narzędzi porządkujących system wynagrodzeń ale i organizację pracy przedsiębiorstwa jest wartościowanie czyli wycena stanowisk pracy i zaprojektowany na tej podstawie taryfikator kwalifikacyjny powiązany z siatką płac. Wyniki wartościowania decydują bezpośrednio o zróżnicowaniu zasadniczych stawek wynagrodzeń, pośrednio natomiast o wysokości składników, które są ustalane w relacji do płac zasadniczych i premii odzwierciedlających efekty pracy. Wartościowanie stanowisk wyznacza bazową hierarchię płac, która jest korygowana pod wpływem innych czynników determinujących zróżnicowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwie:

 • wartościowanie pracy mierzy wartość stanowiska dla firmy z punktu widzenia jego znaczenia dla osiągnięcia celów rozwojowych i ekonomicznych,
 • polityka płac w przedsiębiorstwie staje się bardziej spójna i jednolita w stosunku do wszystkich stanowisk pracy,
 • różnice między płacami pracowników można łatwiej wytłumaczyć treścią, a zarazem stopniem trudności pracy na poszczególnych stanowiskach.

Wartościowanie to narzędzie, które pozwala w ramach porządkowania organizacji także na powiązanie wyników z innymi podsystemami zarządzania:

 • rekrutacja i selekcja (wymagane umiejętności, zdolności i doświadczenie – profile wymagań i stanowisk pracy),
 • rozwój pracowników (zadania, umiejętności, pożądane zachowania – programy szkoleniowe),
 • ocena osiągnięć (standardy zachowań lub oczekiwane wyniki – kryteria oceny osiągnięć)
 • projektowanie stanowisk i rozwój organizacji (zadania, oczekiwane wyniki – struktura organizacyjna).

wartościowanie stanowisk pracy

Efekt

Uporządkowanie hierarchii płac. Pozbawienie systemu wynagrodzeń znamion uznaniowości i dyskryminacji. Podstawa do budowania polityki płacowej.

Wykorzystanie

Wartościowanie stanowisk i ich wyniki są punktem wyjścia do dalszych działań związanych z modernizowaniem systemu wynagrodzeń, tj.

 • określenia faktycznej złożoności stanowisk, a nie tej wynikającej z nazwy stanowiska,
  zmiany w nazewnictwie stanowisk (jeżeli zajdzie taka potrzeba),
 • zaprojektowania taryfikatora kwalifikacyjnego w oparciu o nowe nazwy stanowisk i wyniki wartościowania,
 • utworzenia ścieżek awansu (wyznaczenie twardych kryteriów, które pozwolą na jasne reguły przeszeregowywania pracowników w ramach poszczególnych kategorii zaszeregowania).

Bezpośrednim efektem wartościowania stanowisk jest wykreślenie krzywej wynagrodzeń będącej wypadkową aktualnie obowiązujących stawek wynagrodzeń a wynikami wartościowania. Wartościowanie jest także podstawą budowy prawidłowego taryfikatora kwalifikacyjnego oraz siatki wynagrodzeń. Jest podstawą do budowy ścieżek awansów płacowych. Można je też wykorzystać do opracowywania profili stanowiskowych i macierzy wartości stanowisk.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: