fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Przeciwdziałanie mobbingowi

Cel / Charakterystyka

Według art. 943 § 2. Kodeksu Pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Art. 943 jednoznacznie stwierdza, że pracodawca nie tylko powinien powstrzymywać się od działań mobbingowych, ale również ma obowiązek przeciwdziałać im. Działania prewencyjne to zatem z jednej strony powinność, z drugiej natomiast zabezpieczenie przed możliwymi skutkami wystąpienia mobbingu w firmie. W 2011 roku sytuacja pracodawców zmieniła się: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 orzekł, że choć przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, to jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu – może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem.

W związku z obowiązkiem natury prawnej jak i chęcią wielu pracodawców do przeciwdziałania praktykom mobbingowym należy przeprowadzić kompleksowe działania obejmujące:

 • Opracowanie i wdrożenie polityki antymobbingowej (stworzenie procedury antymobbingowej dla przedsiębiorstwa (narzędzi prewencyjnych i interwencyjnych)
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie identyfikacji źródeł mobbingu, poznania uwarunkowań prawnych w kontekście Prawa Pracy, poznania metod przeciwdziałania mobbingowi)
 • Przeszkolenie kadry kierowniczej z tematyki przeciwdziałania mobbingowi oraz zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi (wdrożenie najlepszych praktyk menedżerskich zapobiegających praktykom mobbingowym w organizacji poprzez: podniesienie świadomości oraz podkreślenie znaczenia profilaktyki w przeciwdziałaniu praktykom mobbingowym w organizacji, zdobycie przez osoby zarządzające innych umiejętności identyfikowania zjawiska mobbingu i reagowania na to zjawisko w przypadku jego wystąpienia; poznania metod bronienia się przed oskarżeniem o mobbing)
 • Przeszkolenie komisji antymobbingowej (wewnątrzzakładowego organu przeciwdziałającego zjawisku) z zakresu mediacji i rozpoznawania sytuacji mobbingowych, postępowania w sytuacji o charakterze mobbingowym
 • Pomoc w wdrożeniu procedury i przygotowaniu narzędzi informacyjnych (materiały, testy dla pracowników).

przeciwdziałanie mobbingowi

Efekt

 • Opracowanie projektu procedury, dokumentacji
 • Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej z zakresu rozpoznawania zjawiska
 • Przeciwdziałania, unikania bezpodstawnych pozwów o mobbing
 • Powołanie komisji antymobbingowej i jej przeszkolenie (prowadzenie spraw, analiza dokumentacji i jej opracowywanie; sztuka prowadzenia wywiadu z osobami zainteresowanymi; orzecznictwo; mediacje)
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
 • Podniesienie świadomości pracowników (przeciwdziałanie zjawisku mobbingu).

Wykorzystanie

Polityka antymobbingowa daje możliwość:

 • Nabycia umiejętności rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingu i odróżniania ich od zwykłych sytuacji o charakterze personalnym, konfliktowym
 • Nabycia umiejętności zarządzania pracownikami w sposób nie noszący znamion mobbingu,
  nabycia umiejętności rozpoznawania przejawów naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • Poznania metod i narzędzi wykorzystywanych w przeciwdziałaniu mobbingowi
 • Podniesienia świadomości oraz podkreślenie znaczenia profilaktyki przeciwdziałania zjawisku mobbingu w organizacji.

Polityka taka powinna być powiązana z regulaminem pracy, kodeksem etycznym oraz kluczowymi wartościami przedsiębiorstwa.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: