fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Regulamin pracy

Cel / Charakterystyka

Regulamin pracy jest aktem obowiązującym w danym zakładzie pracy, ustalającym organizacje i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy, związane z procesem pracy.
Pracodawca ma prawo wydawania aktów wewnętrznych, regulujących zasady obowiązujące w jego zakładzie pracy. Do aktów takich zalicza się regulamin pracy, który pracodawca ma obowiązek uchwalić, jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy, regulującym kwestię organizacji i porządku w procesie pracy oraz praw i obowiązków pracowników i pracodawców, a także jeśli zatrudnia 20 lub więcej pracowników.

regulamin pracy

Efekt

Poza wspomnianymi elementami, regulamin pracy powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

  • Warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu
  • Systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy
  • Terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia
  • Wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom
  • Rodzaju prac i wykazu stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego
  • Wykazu prac lekkich, dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

Wykorzystanie

Regulaminu pracy i jego opracowanie związane jest z analizą obecnych zapisów i ich poprawnością z punktu widzenia wymagań formalno prawnych. Wymaga uzgodnień i współpracy w tym zakresie ze stroną społeczną (często jest aktualizowany ze względu na zmiany w funkcjonujących w przedsiębiorstwie regulaminach wynagrodzeń czy zakładowych układach zbiorowych pracy, zmianami w organizacji pracy i strukturze organizacyjnej).

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: