fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Audyt organizacyjny

Cel / Charakterystyka

Audyt organizacyjny służy sprawdzeniu co i gdzie w organizacji nie funkcjonuje prawidłowo, które z obszarów organizacyjnych wymagają zmiany. Przeprowadzany jest w oparciu o zestaw narzędzi dobranych do celu projektu, takich jak: analizy pracy, macierze podziału zadań, macierze przebiegu procesów, mapowanie procesów.

Realizacja projektu przebiega według poniższych założeń:

  • Zapoznanie się z udostępnioną dokumentacją (regulaminy, procedury itp., analiza dokumentacji wywiady uzupełniające z Zarządem/ kierownictwem mające na celu uzupełnienie informacji zawartych w dokumentacji),
  • Audyt struktury organizacyjnej i powiązań formalno – funkcjonalnych w Spółce (weryfikacja podziału zadań, obowiązków i odpowiedzialności; spotkania warsztatowe z kierownictwem i mistrzami / właścicielami procesów; rozmowy indywidualne na wybranych stanowiskach; opracowanie kompetencyjnych oraz procesowych macierzy podziału zadań; analiza ramowa procesów pracy pod względem: przebiegu zadań w poszczególnych procesach, centralizacji  zadań, decyzji i odpowiedzialności, powiązań procesowych),
  • Audyt efektywności pracy (weryfikacja obciążenia zadaniami na bazie wcześniej opracowanych macierzy podziału zadań, weryfikacja miejsca poszczególnych stanowisk w procesach na wcześniej opracowanych macierzach przebiegu procesów),
  • Analiza pracochłonności poszczególnych procesów (wywiady indywidualne i grupowe w ramach analiz pracy, ankiety i arkusze, obserwacje uczestniczące, fotografie dnia pracy),
  • Analiza podziału zadań pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne (diagnoza luk organizacyjnych, dublowania/ nakładania się zadań i procesów).

audyt organizacyjnyEfekt

Diagnoza luk organizacyjnych przedstawiona w zależności od wykorzystanych narzędzi w postaci opisu, macierzy podziału zadań, map procesów oraz rekomendacji zmian (raportu).

Wykorzystanie

Audyt organizacyjny jest fundamentem wszystkich kompleksowych projektów doradczych. Kluczową rolę odgrywa przy budowaniu systemu wynagrodzeń i wartościowaniu stanowisk pracy, projektowaniu systemu ocen okresowych pracowników, określaniu etatyzacji, budowaniu systemu premiowego, modelowaniu struktury organizacyjnej.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: