fbpx

Doradztwo organizacyjne

Projekt

Opisy stanowisk pracy

Cel / Charakterystyka

Opisy stanowisk pracy pełnią rolę formalnego dokumentu przypisującego do każdego stanowiska określony zakres zadań, odpowiedzialności oraz uprawnień. Dobrze opracowany opis stanowiska jest źródłem wiedzy na temat specyfiki pracy na danym stanowisku, miejsca tego stanowiska w strukturze oraz w hierarchii organizacyjnej.

Etapy tworzenia opisów stanowisk:

 • Analiza pracy lub/ i analiza procesów
 • Określenie celu każdego stanowiska pracy
 • Wyłonienie głównych zadań i czynności realizowanych na poszczególnych stanowiskach (profil zadaniowy)
 • Określenie wymagań kompetencyjnych (profil kompetencyjny)
 • Określenie specyfiki stanowiska związanej z:
  • poziomem decyzyjności
  • rodzajem i poziomem uprawnień
  • poziomem innowacyjności
  • poziomem odpowiedzialności
  • zakresem kontaktów wewnętrz organizacji
  • zakresem kontaktów zewnętrznych
  • współpracą i współdziałaniem
 • Umiejscowienie stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej (zależność służbowa, plany następstw)

opisy stanowisk pracy

Efekt

Efektem poprawnie opracowanych opisów stanowisk pracy jest zakres wykonywanych na stanowisku zadań oraz profil kompetencyjny, który określa minimalne wymagania kompetencyjne dla osoby wykonującej pracę na tym stanowisku. Opis pracy zawiera także informacje na temat głównych cech charakteryzujących dany rodzaj pracy. Są to:

 • Nazwa danego rodzaju pracy/stanowiska, zawodu
 • Cel utworzenia stanowiska, (przedstawienie powodów utworzenia stanowiska z punktu widzenia strategicznych celów firmy)
 • Miejsce w strukturze organizacyjnej (komu podlega, kim kieruje)
 • Zakres głównych zadań (podstawowe obowiązki)
  inne informacje charakteryzujące specyfikę danej pacy (np.: podejmowane decyzje, wpływ stanowiska na wyniki biznesowe, poziom odpowiedzialności, liczba podległych pracowników, mierniki efektywności stanowiska (KPI) itp.)
 • Informacje o wymaganiach kompetencyjnych na danym stanowisku.

Wykorzystanie

Opisy stanowisk pracy są źródłem informacji wykorzystywanym w:

 • Egzekwowaniu zadań i sprawowaniu kontroli nad pracownikami
 • Procesie rekrutacji i selekcji pracowników
 • Doborze kryteriów wartościowania i kryteriów ocen okresowych pracowników
 • Tworzeniu profili kompetencyjnych
 • Tworzeniu ścieżek awansu
 • Weryfikacji macierzy podziału zadań
 • Opracowywaniu regulaminów organizacyjnych
 • Modelowaniu struktur organizacyjnych.

Sprawdź naszą pełną ofertę.

Udostępnij: