eduPartners
Doradztwo
 

Doradztwo organizacyjne

„Ostateczną funkcją zarządzania jest zarządzanie pracownikiem i pracą. Pracę trzeba wykonać, a środkami którymi się ją wykonuje, są pracownicy (...). Oznacza to taką organizację pracy, która będzie najwłaściwsza dla istot ludzkich, i taką organizację ludzi, która uczyni ich pracę najbardziej produktywną i efektywną."
(Peter F. Drucker)

Realizujemy następujące projekty doradcze:

System wynagrodzeń

System wynagradzania to zbiór wzajemnie ze sobą powiązanych i stanowiących całość elementów, na które składają się: odpowiedni dobór składników i form wynagradzania, opracowanie zasad ustalania wysokości i struktury wynagrodzeń, procedur administracyjnych w zakresie planowania, naliczania, wypłacania i monitorowanie wynagrodzeń. więcej

System ocen pracowników

Okresową ocenę pracowników można zdefiniować jako wyrażony w formie pisemnej lub ustnej pogląd wartościujący efekty pracy, zachowania, czy cechy osobowości osób zatrudnionych w danej organizacji, z przyjętymi w firmie normami i wzorcami. więcej

System motywacyjny

Przez system motywacyjny rozumie się uporządkowany zbiór narzędzi motywowania i czynników motywacyjnych powiązanych wzajemnie ze sobą i tworzących całość, mającą na celu stworzenie warunków i skłanianie pracowników do zachowań organizacyjnych funkcjonalnych względem celów firmy. więcej

Audyt organizacyjny

Audyt organizacyjny stanowi podstawę realizacji większości projektów doradczych. Jest źródłem informacji na temat posiadanych zasobów organizacyjnych Klienta. Stanowi punkt wyjścia do stworzenia założeń projektu poprzez wgląd w organizację i sposoby realizacji przez nią poszczególnych funkcji / procesów (np. produkcja, sprzedaż, marketing, zarządzanie ludźmi itd.). więcej

Analiza pracy

Analiza pracy to podstawowy etap realizacji projektów doradczych. Analiza ta stanowi punkt wyjścia do diagnozy sytuacji w firmie Klienta oraz pozwala na sprecyzowanie kierunków realizacji projektu. Jest swoistą diagnozą istniejącego stanu oraz podstawą do sformułowania założeń w zakresie niezbędnych zmian w organizacji, procesach i treści pracy. więcej

Opisy stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy pełni rolę formalnego dokumentu przypisującego do każdego stanowiska określony zakres zadań, odpowiedzialności oraz uprawnień. Jest on źródłem wiedzy na temat specyfiki pracy na danym stanowisku, miejsca tego stanowiska w strukturze oraz w hierarchii organizacyjnej. Analiza opisów stanowisk jest jednym z podstawowych etapów projektów dotyczących audytu organizacyjnego. więcej

Profile kompetencyjne

Profil kompetencji jest zestawieniem wszystkich kompetencji wymaganych od poszczególnych pracowników w organizacji. Ma on na celu porównanie wymagań kompetencyjnych stawianych pracownikowi z rzeczywistym poziomem ich spełniania. Profile kompetencyjne stanowią punkt wyjścia do opracowania modelu kompetencyjnego organizacji. więcej

Wartościowanie kompetencji

Wartościowanie kompetencji to proces ich oceny ze względu na przyjęte kryteria wartościowania. Kryteria te zawsze dobierane są indywidualnie dla każdej organizacji i są wynikiem wcześniejszej analizy pracy. Podstawą wartościowania kompetencji jest opracowany na potrzeby danej organizacji arkusz stworzony na podstawie modelu kompetencyjnego. więcej

Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy polega na wycenie pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach w organizacji. Celem wartościowania jest określenie złożoności pracy na poszczególnych stanowiskach wyrażonej wartością punktową, która jest pochodną oceny stanowiska poprzez pryzmat przyjętych kryteriów wartościowania. więcej

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów polega na analizie funkcjonowania procesu lub zespołu procesów / operacji i ich wzajemnych powiązań. Jest bardzo przydatne w audycie organizacyjnym, gdzie ważne jest zrozumienie sekwencji poszczególnych działań i identyfikacja luk generujących potencjalne problemy organizacyjne. więcej

Analiza procesów pracy

Analiza procesów pracy wiąże się z analizą przyczyn powodujących konieczność zmian w procesach pracy. Analiza wskazuje kierunki dokonywania zmian w procesach pracy. Usprawnienie tychże procesów wpływa w istotny sposób na atmosferę pracy i wzrost integracji pracowniczej. więcej

Fotografia dnia pracy

Fotografia dnia pracy (roboczego) jest elementem projektów mających na celu badanie efektywności wykorzystania czasu pracy, a w konsekwencji optymalizację procesów pracy i analizę efektywności pracowników. Głównym źródłem informacji w przypadku fotografii dnia roboczego jest obserwacja przeprowadzona na podstawie specjalnie przygotowanego arkusza obserwacji. więcej

Modelowanie struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna to układ wzajemnych zależności pomiędzy komórkami i stanowiskami. Modelowanie struktury organizacyjnej jest najczęściej efektem przeprowadzonego audytu organizacyjnego i pochodną mapowania procesów. Głównym celem modelowania struktury organizacyjnej jest jej dostosowanie do specyfiki organizacji. więcej

Systemy zarządzania kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami obejmuje określanie standardów kompetencyjnych, planowanie i organizowanie działań związanych z kształtowaniem kompetencji w organizacji, inspirowanie i motywowanie ludzi w kierunku doskonalenia zawodowego i podejmowania się nowych bądź szerszych ról organizacyjnych, a także kontrolę przebiegu związanych z tym procesów. więcej

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

KPI (Key Performance Indicators) to kluczowe wskaźniki wydajności danej organizacji używane w procesie pomiaru realizacji celów organizacji. KPI powinny być ściśle związane z organizacją strategii. Wyniki oceny osiąganych poziomów poszczególnych wskaźników efektywności powinny być powiązane bezpośrednio z systemem premiowania. więcej

Kontakt

e-mail: kontakt@edupartners.pl
tel.: (+48) 32 203 29 70
fax: (+48) 32 445 09 47
formularz kontaktowy

Szkolenia otwarte

Szukaj

Nasi eksperci

Łukasz Korga
Szkoleniowiec, praktyk

Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i prawa pracy. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz podmiotów gospodarczych. W latach 2006-2008 pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej w jednym z partnerstw uczestniczących w inicjatywie EQUAL realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego. zobacz
Copyright © 2018 eduPartners